ประกาศ กกต.อบต.ดงขวาง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดาวน์โหลด)