หน้าหลัก     | วิสัยทัศน์/พันธกิจ     | ภาพกิจกรรม     | เว็บบอร์ด     | ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

 
   
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 
- อบต.ดงขวาง ร่วมสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
- รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 : ผด.1 : ผด.2 : ผด.4 : ผด.5
- ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม รายละเอียด
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศ : แบบรายงานแผนฯ)
 
- ประกาศ อบต.ตำบลดงขวาง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศ แบบ ผด.1 แบบ ผด.2 แบบ ผด.4 แบบ ผด.5)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล) ประกาศ : เอกสารประกวดราคา
 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 บ้านบึงหล่ม
 
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา หมู่ 6 บ้านบึงหล่ม
 
- โครงการวางท่อลอดคลองส่งน้ำ หมู่ 6 บ้านบึงหล่ม
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านดงต้อง
 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดงต้อง
 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านกกไฮ
 
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  ส่วนการศึกษาฯ

-  ส่วนสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาตำบล

ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 59

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ