หน้าหลัก     | วิสัยทัศน์/พันธกิจ     | ภาพกิจกรรม     | เว็บบอร์ด     | ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

 

การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะ 5 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

 
- รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 61
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ้น 2561-2565
 
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
- รายงานผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดงขวาง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องการรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงขวาง ปีการศึกษา 2562
 
 
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนการตัดซื้อจัดจ้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง อบต.ดงขวาง จำนวน 11 ชุด
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อาหารเสริมนม)
 
-ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 11 ชุด)
 
-ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบกระมาณ พ.ศ.2562(ซื้อเครื่องออกำลังกาย จำนวน 11 ชุด)
 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 62
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายหนองโสก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายหนองโสก และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาตำบล

-  ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

-  รายงานผลการปฏิบัติงาน 60

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ