หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจ กรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

| ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง อบต.
อำนาจและหน้าที่ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.ดงขวาง
หัวหน้าส่วนราชการ

อัตรากำลังของ อบต.ดงขวาง
สำนักงานปลัด
- กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน ปี 2564
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)
รายงานความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2563
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  - รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2563-31มีนาคม2564)
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
การดำเนินการตามแผนนโยบาายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามแผนนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำ 2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผล e-plannacc ปี 64 (6เดือนแรก)
รายงานผล e-plannacc ปี 63
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใส
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตน

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

 
   
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานดตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-พ.ศ.2566 (ฉบับปรังปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564)
 
- ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 30/06/64
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work Form Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกรมคม - 31 มีนาคม 2564) >>>(ดาวน์โหลด)<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 >>>(ดาวน์โหลด)<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตตำบลดงขวาง ประจำปีงบประมาณ 2564 <<<ประกาศฯ>>> <<<แบบบัญชีราคาประเมินฯ>>>
 
 

ดูทั้งหมด

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริมนม)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกกไฮ-บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ต.ดงขวาง งบประมาณ 9,206,000 บาท)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรวยจราจร จำนวน 20 ตัว
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องรับ - ส่งวิทยุ จำนวน 4 เครื่อง
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ป้าย
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. 2564
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2564
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2564
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)
 
 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยจราจร จำนวน 20 ตัว
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 4 เครื่อง
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ป้าย
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกห้วยหมากเห็บ หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7-8 บ้านดงต้อง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านนาคอกควาย
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองหินขาว หมู่ 11 บ้านโพนทอง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 >>>>ดาวน์โหลด<<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 >>>>ดาวน์โหลด<<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
 
ดูทั้งหมด

 

 

 

     

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

-  ข้อบัญญัติ

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ