หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจ กรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

| ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง อบต.
อำนาจและหน้าที่ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.ดงขวาง
หัวหน้าส่วนราชการ

อัตรากำลังของ อบต.ดงขวาง

สำนักงานปลัด
- กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
รายงานความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนประจำปี 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศอบต.ดงขวางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน(6เดือนแรก)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตน

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

 
   
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ยกเลิกการประมูลขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ >>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 >>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<
 
- คู่มือการเลือกตั้ง ส.ส. 14 พฤษภาคม 2566 <<<ดาวน์โหลด>>>
 
- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ดงขวาง สำหรับปีงบประมาณ 2565 สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน >>>ดาวน์โหลด<<<
 
- รายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบมหาดไทย ปี พ.ศ. 2565 >>>ประกาศ<<<>>>รายงานฯ<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <<<หลักเกณฑ์>>> <<<ประกาศ>>>
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2566
 
- คู่มือและแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อบต.ดงขวาง (word) (pdf)
 
- ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
 
- ผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านกกไฮ ถึง สายบ้านโพนค้อ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ.2546 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือพลเมืองดี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.64) <<<รายงานรายรับ>>><<<รายงานรายจ่าย>>>
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานดตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-พ.ศ.2566 (ฉบับปรังปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564)
 
 
 

ดูทั้งหมด

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย อบต.ดงขวางfด้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<<<ดาวน์โหลดประกาศ>>><<<แบบ บก06>>>
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาทก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบัว หมู่ที่ 3-4
 
- ประกาศ-อบต.ดงขวาง-เรื่อง-ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนฯ-หมู่-3-4
 
- ประกาศ-อบต.ดงขวาง-เรื่อง-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนฯ-หมู่-3-4
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 9 กว้าง 4.5 ม. ยาว 700 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 9
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 9
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านบัว ม.3-4
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านบัว ม.3-4
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ถนนอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองสระพัง)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.บัว)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ ม.3-4)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง รถบรรทุกขยะ อบต.ดงขวาง)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ที่ 9 บ้านหนองสระพัง ต.ดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ ต.ดงขวาง
 
 
 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาทก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบัว หมู่ที่ 3-4
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 9
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบัว  หมู่ที่ 3-4
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านบัว โดยมีงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร อบต.ดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง โดยมีงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร อบต.ดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ โดยมีงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร อบต.ดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ดงขวาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำห้วยหมากเห็บ ม.5 บ้านดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำห้วยคำ ม.10 บ้านกกไฮ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตัดถนนสู่ไร่นาน ม.9 บ้านหนองสระพัง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา) จำนวน 303 ชุด
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ
 
 
 
 
ดูทั้งหมด

 

 

 

     

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

-  ข้อบัญญัติ

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดงขวาง

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ