หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ร้องเรียน ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

 

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

 
   
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
- รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 61
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ้น 2561-2565
 
- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 
- ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ทิ้งขยะมูลฝอยของคนในพื้นที่ตำบลดงขวาง

 
- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
- (ร่าง) ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม)หมู่ที่ 6 ต.ดงขวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม) หมู่ที่ 6 ต.ดงขวาง
 
- ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม) หมู่ที่ 6 ต.ดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง 1 พื้นที่บ้านบึงหล่ม)
 
 
 

 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทราบอะเบท) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 30 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 400 เมตร บ้านกกไฮ-บ้านโพนทอง
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ่อทิ้งขยะตำบลดงขวาง โดยเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินด้วยโปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษี Ltax-3000 และ Ltax-Gis
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 2.8 เมตร ยาว 700 เมตร บ้านดงต้อง หมู่ที่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 1,080 เมตร บ้านบัว หมู่ที่ 4 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน ก.ค.63 (3 ก.ค.63)
 
 
ดูทั้งหมด

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาตำบล

-  ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

-  รายงานผลการงานฯ ปีงบ 62

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ