หน้าหลัก     | วิสัยทัศน์/พันธกิจ     | ภาพกิจกรรม     | เว็บบอร์ด     | ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

page view counter 

 
   
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องการรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงขวาง ปีการศึกษา 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2561
 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เอกสาร)
 
- ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร download
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 
- อบต.ดงขวาง ร่วมสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 

 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายหนองโสก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายหนองโสก และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 

- ร่างขอบแขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการขุดขยายหนองโสก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง

 
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01
 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ขุดขยายหนองโสก)
 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLTV)
 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLTV)
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศ : แบบรายงานแผนฯ)
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาตำบล

-  ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

-  รายงานผลการปฏิบัติงาน 60

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ