หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ร้องเรียน ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

 

การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะ 5 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

   
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
- รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 61
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ้น 2561-2565
 
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
- รายงานผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดงขวาง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องการรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงขวาง ปีการศึกษา 2562
 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563(ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม) ม.6 ต.ดงขวาง งบประมาณโครงการ 2,647,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม) ม.6 ต.ดงขวาง งบประมาณโครงการ 2,647,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง รถกระเช้า)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง รถกระเช้า)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซท่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานครัว อบต.ดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 2 บ้านนาคอกควาย
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง (ยาว 245 ม.)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง (ยาว 340 ม.)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบรรทุกขยะ อบต.ดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณื 2563 (แบบ ผด.1)
 
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ผด.2)
 
- แผนการจัดหาพัสดุระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2567 (แบบ ผด.4)
 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ผด.5)
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาตำบล

-  ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

-  รายงานผลการปฏิบัติงาน 60

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ