หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

| ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

1. การขอใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
2. การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
5. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
6. การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ
7. การชำระภาษีป้าย
8. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
9. การประกอบกิจการตลาด
10. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
11. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
12. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
13. การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
14. งานขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
15. งานทะเบียนพาณิชย์
16. งานประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
17. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
18. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
19. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
20. คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
21. คู่มือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
22.คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
23.คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย
24.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
25.คู่มือกำหนดสรรถนะประจำตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
26.คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
27.คู่มือและแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อบต.ดงขวาง (word) (pdf)
 
 
 
 
 
 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

-  ข้อบัญญัติ

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ