หน้าหลัก     | วิสัยทัศน์/พันธกิจ     | ภาพกิจกรรม     | เว็บบอร์ด     | ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

นายสมหวาน ลาวงษ์
นายก อบต.ดงขวาง

นางวิภา คำแก้ว

ปลัด อบต.ดงขวาง

จ่าเอกไพโรจน์ บางทราย
รองปลัด อบต.

นางพรทิวา ผลเพชร์
ผอ.กองคลัง

นายประพันธ์ เหมเมือง
ผอ.กองช่าง

 

 
 

นางวิภารัตน์ อินทรพรหม
นักทรัพยากรบุคคล

 

 
 

นส.พรวลัย สรรพอาษา
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ แสงนา
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (2 ตุลาคม 2549)
ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (25 กันยายน 2549)
คำสั่ง อบต.ดงขวาง การมอบหมายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่ง อบต.ดงขวาง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง(30 ธันวาคม 2557)
ระเบียบ อบต.ดงขวาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  ส่วนการศึกษาฯ

-  ส่วนสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาตำบล

ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

-  รายงานผลการปฏิบัติงาน 60

-  จุลสาร

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- คู่มือสำหรับประชาชน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ