หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

| ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง อบต.
อำนาจและหน้าที่ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.ดงขวาง
หัวหน้าส่วนราชการ

อัตรากำลังของ อบต.ดงขวาง
สำนักงานปลัด
- กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน ปี 2564
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)
รายงานความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2563
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  - รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2563-31มีนาคม2564)
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
การดำเนินการตามแผนนโยบาายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามแผนนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำ 2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผล e-plannacc ปี 64 (6เดือนแรก)
รายงานผล e-plannacc ปี 63
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใส
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

นายสมหวาน ลาวงษ์
นายก อบต.ดงขวาง

นางวิภา คำแก้ว

ปลัด อบต.ดงขวาง

จ่าเอกไพโรจน์ บางทราย
รองปลัด อบต.

นางพรทิวา ผลเพชร์
ผอ.กองคลัง

นายประพันธ์ เหมเมือง
ผอ.กองช่าง

 

 
 

นางวิภารัตน์ อินทรพรหม
นักทรัพยากรบุคคล

 

 
 

นส.พรวลัย สรรพอาษา
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ แสงนา
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (2 ตุลาคม 2549)
ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (25 กันยายน 2549)
คำสั่ง อบต.ดงขวาง การมอบหมายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่ง อบต.ดงขวาง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง(30 ธันวาคม 2557)
ระเบียบ อบต.ดงขวาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

-  ข้อบัญญัติ

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ