หน้าหลัก     | วิสัยทัศน์/พันธกิจ     | ภาพกิจกรรม     | เว็บบอร์ด     | ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |
     
การแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี 2561 ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ท่าน้ำบ้านบัว ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม โครงการปั่นรักสุขภาพ ต้านภัยโรค รอบตำบลดงขวาง เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบรมจักรีวงศ์ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม
     
การฝึกอบรม เพิ่มอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี และผู้ดูลคนพิการ ณ อาคารปทุมราษฎร์ อบต.ดงขวาง โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ และกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะตำบลดงขวาง ณ อาคารปทุมราษฎร์ อบต.ดงขวาง การฝึกอบรมตามโครงการป้องกัน และปราบปรามทุจริต คอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสภา อบต.ดงขวาง

 

 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำนักปลัด

กองช่าง

กองคลัง

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาตำบล

ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

รายงานผลการปฏิบัติงาน

จดหมายข่าว

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ