หน้าหลัก     | วิสัยทัศน์/พันธกิจ     | ภาพกิจกรรม     | เว็บบอร์ด     | ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

ผลิตภัณฑ์ Otop อบต.ดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

กระติบข้าว

กระติบข้าวเป็นผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรสานของชาวตำบลดงขวาง โดยเฉพาะชาวบ้านกกไฮ ขึ้นชื่อในเรื่องของการจักรสานกระติบข้าว ได้สวยงาม ถือเป็นสินค้า otop ของตำบลดงขวาง เป็นเป็นอย่างดี สามารถส่งขาวได้ในราคาสูง จะเป็นของฝาก หรือเอาไปใช้เองก็ดูสวยงาม

 

สินค้าเกษตร

ตำบลดงขวาง เป็นตำบลแห่งการทำการเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นการทำนา การทำสวน อาทิ การปลูกหอมแบ่ง การปลูกแต่งกวา พริก กระเทียม ข้าวโพด ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ กระหล่ำ คะน้า ฯลฯ สามารถสร้างรายได้ ปีละหลายล้านบาท โดยเฉพาะ ที่ท่าน้ำโขง บ้านบึงหล่ม ตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  ส่วนการศึกษาฯ

-  ส่วนสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาตำบล

ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

รายงานผลการปฏิบัติงาน

จดหมายข่าว

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ