หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

| ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง อบต.
อำนาจและหน้าที่ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.ดงขวาง
หัวหน้าส่วนราชการ

อัตรากำลังของ อบต.ดงขวาง

สำนักงานปลัด
- กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน ปี 2565
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)
รายงานความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนประจำปี 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศอบต.ดงขวางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน(หกเดือนแรก)
- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
- การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาขยายกรอบเวลาแผน
- แผนปฏิบัติราชการก้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต
รายงานผล e-plannacc ปี 65 (6เดือนแรก)
รายงานผล e-plannacc ปี 64
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศฯโยบายไม่รับของขวัญ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2561-2564)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
- การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
- กิจกรรมรณรงค์ “หยุด” ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
- กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตน
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

 

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ยกเลิกการประมูลขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ >>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 >>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<
 
- คู่มือการเลือกตั้ง ส.ส. 14 พฤษภาคม 2566 <<<ดาวน์โหลด>>>
 
- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ดงขวาง สำหรับปีงบประมาณ 2565 สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน >>>ดาวน์โหลด<<<
 
- รายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบมหาดไทย ปี พ.ศ. 2565 >>>ประกาศ<<<>>>รายงานฯ<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <<<หลักเกณฑ์>>> <<<ประกาศ>>>
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2566
 
- คู่มือและแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อบต.ดงขวาง (word) (pdf)
 
- ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
 
- ผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านกกไฮ ถึง สายบ้านโพนค้อ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.64) <<<รายงานรายรับ>>><<<รายงานรายจ่าย>>>
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
- ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 30/06/64
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work Form Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกรมคม - 31 มีนาคม 2564) >>>(ดาวน์โหลด)<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 >>>(ดาวน์โหลด)<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตตำบลดงขวาง ประจำปีงบประมาณ 2564 <<<ประกาศฯ>>> <<<แบบบัญชีราคาประเมินฯ>>>
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563)
 
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2563
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563
 
- แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดาวน์โหลดไฟล์ Excel)
 
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ประกาศ) (ดาวน์โหลดไฟล์ Excel)
 
- คำสั่ง อบต.ดงขวาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของ อบต.ดงขวาง (ดาวน์โหลด)
 
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

-  ข้อบัญญัติ

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ