หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ร้องเรียน ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

 

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

 

 

 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทราบอะเบท) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 30 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 400 เมตร บ้านกกไฮ-บ้านโพนทอง
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ่อทิ้งขยะตำบลดงขวาง โดยเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินด้วยโปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษี Ltax-3000 และ Ltax-Gis
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 2.8 เมตร ยาว 700 เมตร บ้านดงต้อง หมู่ที่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 1,080 เมตร บ้านบัว หมู่ที่ 4 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน ก.ค.63 (3 ก.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 90 เมตร บ้านบัว หมู่ที่ 4 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน มิ.ย.63 (28 พ.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกไฮ-โพนค้อ หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ (20 พ.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (18 พ.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.63)
 
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม63) (28 เม.ย.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านบึงหล่ม โครงสร้าง คสล.โครงหลังคาเหล็กมุง Metal Sheet (23 เม.ย.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบัว (10 เม.ย.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงรางน้ำสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง (20 มี.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง (18 มี.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (18 ก.พ.63)
 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (30 ม.ค.63)

 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองสระพัง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (27 ม.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (22 ม.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงต้อง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (17 ม.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบึงหล่ม โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (15 ม.ค.63)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ระยะที่ 2) โดยการสำรวจภาคสนาม ประจำปี 2563
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซท่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานครัว อบต.ดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 2 บ้านนาคอกควาย
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง (ยาว 245 ม.)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง (ยาว 340 ม.)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบรรทุกขยะ อบต.ดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผูู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมามหรสพการแสดง โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินรายการนักพากย์โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเรือหางยาวเพื่อใช้ติดตามเรือโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเวทีกลางโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำทุ่นเรือ โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิด โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ปะรกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาตำบล

-  ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

-  รายงานผลการปฏิบัติงาน 60

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ