หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

| ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง อบต.
อำนาจและหน้าที่ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.ดงขวาง
หัวหน้าส่วนราชการ

อัตรากำลังของ อบต.ดงขวาง

สำนักงานปลัด
- กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน ปี 2565
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)
รายงานความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนประจำปี 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศอบต.ดงขวางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน(หกเดือนแรก)
- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
- การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาขยายกรอบเวลาแผน
- แผนปฏิบัติราชการก้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต
รายงานผล e-plannacc ปี 65 (6เดือนแรก)
รายงานผล e-plannacc ปี 64
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศฯโยบายไม่รับของขวัญ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2561-2564)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
- การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
- กิจกรรมรณรงค์ “หยุด” ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
- กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตน
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

 

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-หมู่-๑๐-บ้านกกไฮ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาทก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบัว หมู่ที่ 3-4
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 9
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบัว  หมู่ที่ 3-4
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านบัว โดยมีงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร อบต.ดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง โดยมีงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร อบต.ดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ โดยมีงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร อบต.ดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ดงขวาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำห้วยหมากเห็บ ม.5 บ้านดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำห้วยคำ ม.10 บ้านกกไฮ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตัดถนนสู่ไร่นาน ม.9 บ้านหนองสระพัง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา) จำนวน 303 ชุด
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านกกไฮ-บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ต.ดงขวาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.15 ม. ไหลทาง 0.50 ม.
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยจราจร จำนวน 20 ตัว
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 4 เครื่อง
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ป้าย
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกห้วยหมากเห็บ หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7-8 บ้านดงต้อง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านนาคอกควาย
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 >>>>ดาวน์โหลด<<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 >>>>ดาวน์โหลด<<<<

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระห้วยคำ หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ
 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง 5479 นครพนม จำนวน 4 รายการ

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระตาดอน หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระดงคำฮี หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจุดเช็คอินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมฝั่งโขงบ้านบึงหล่ม

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ em เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมฝั่งโขงบ้านบึงหล่ม

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมฝั่งโขงบ้านบึงหล่ม

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสาธิตและอุปกรณ์สำหรับจัดทำโครงการธุงอีสาน เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.ดงขวาง จำนวน 16 รายการ

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง

 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม-ประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2563
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดอนปู่ตา บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตลอดสินค้าเกษตรชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า
 
ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทราบอะเบท) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 30 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 400 เมตร บ้านกกไฮ-บ้านโพนทอง
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ่อทิ้งขยะตำบลดงขวาง โดยเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินด้วยโปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษี Ltax-3000 และ Ltax-Gis
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 2.8 เมตร ยาว 700 เมตร บ้านดงต้อง หมู่ที่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 1,080 เมตร บ้านบัว หมู่ที่ 4 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน ก.ค.63 (3 ก.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 90 เมตร บ้านบัว หมู่ที่ 4 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน มิ.ย.63 (28 พ.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกไฮ-โพนค้อ หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ (20 พ.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (18 พ.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.63)
 
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม63) (28 เม.ย.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านบึงหล่ม โครงสร้าง คสล.โครงหลังคาเหล็กมุง Metal Sheet (23 เม.ย.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบัว (10 เม.ย.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงรางน้ำสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง (20 มี.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง (18 มี.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (18 ก.พ.63)
 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (30 ม.ค.63)

 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองสระพัง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (27 ม.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (22 ม.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงต้อง โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (17 ม.ค.63)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบึงหล่ม โดยเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (15 ม.ค.63)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ระยะที่ 2) โดยการสำรวจภาคสนาม ประจำปี 2563
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซท่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานครัว อบต.ดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 2 บ้านนาคอกควาย
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง (ยาว 245 ม.)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง (ยาว 340 ม.)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบรรทุกขยะ อบต.ดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผูู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมามหรสพการแสดง โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินรายการนักพากย์โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเรือหางยาวเพื่อใช้ติดตามเรือโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเวทีกลางโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำทุ่นเรือ โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิด โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
- ปะรกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

-  ข้อบัญญัติ

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ