หน้าหลัก     | วิสัยทัศน์/พันธกิจ     | ภาพกิจกรรม     | เว็บบอร์ด     | ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

 
   

 

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายหนองโสก และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 
- ร่างขอบแขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการขุดขยายหนองโสก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง
 
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01
 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ขุดขยายหนองโสก)
 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLTV)
 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLTV)
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศ : แบบรายงานแผนฯ)
 
- ประกาศ อบต.ตำบลดงขวาง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศ แบบ ผด.1 แบบ ผด.2 แบบ ผด.4 แบบ ผด.5)

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล) ประกาศ : เอกสารประกวดราคา
 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 บ้านบึงหล่ม
 
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา หมู่ 6 บ้านบึงหล่ม
 
- โครงการวางท่อลอดคลองส่งน้ำ หมู่ 6 บ้านบึงหล่ม
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านดงต้อง
 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดงต้อง
 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านกกไฮ
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านนาคอกควาย
 
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านบัว
 
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านดงขวาง
 
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ 10 บ้านกกไฮ
 
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโพนทา
 
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านบัว
 
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา หมู่3-4 บ้านบัว
 
- โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่9 บ้านหนองสระพัง
 
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
- รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รถพยาบาลฉุกเฉิน
 
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาลฉุกเฉิน
 
- ประกาศ อบต.ตำบลดงขวาง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ แบบ ผด.1 แบบ ผด.2 แบบ ผด.4 แบบ ผด.5)
 
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 5 บ้านดงขวาง ดาวน์โหลด ปร.4 ปร.5 / ขอบแขตงานจ้าง
 
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 8 บ้านดงต้อง ดาวน์โหลด ปร.4 ปร.5 / ขอบแขตงานจ้าง
 
- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ 6 บ้านบึงหล่ม ดาวน์โหลด ปร.4 ปร.5 / ขอบแขตงานจ้าง
 
- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ 6 บ้านบึงหล่ม ดาวน์โหลด ปร.4 ปร.5 / ขอบแขตงานจ้าง
 
- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร หมู่ 7 บ้านดงต้อง ดาวน์โหลด ปร.4 ปร.5 / ขอบแขตงานจ้าง
 
- โครงการหล่มส่งน้ำใต้ดินแบบครัวเรือน หมู่ 10 บ้านกกไฮ ดาวน์โหลด ปร.4 ปร.5 / ขอบแขตงานจ้าง
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ม.10 บ้านกกไฮ งบประมาณ 127,000 บาท
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ม.10 บ้านกกไฮ งบประมาณ 137,000 บาท
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ม.10 บ้านกกไฮ งบประมาณ 188,000 บาท
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ม.10 บ้านกกไฮ งบประมาณ 112,000 บาท
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ม.10 บ้านกกไฮ งบประมาณ 150,000 บาท
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ม.1 งบประมาณ 15,000 บาท
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ม.2 งบประมาณ 150,000 บาท
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ม.2 งบประมาณ 67,000 บาท
 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ม.4 งบประมาณ 213,000 บาท
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  ส่วนการศึกษาฯ

-  ส่วนสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาตำบล

ข้อบัญญัติ

โครงสร้าง อบต.

อำนาจหน้าที่

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 59

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- คู่มือสำหรับประชาชน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ