หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

| ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง อบต.
อำนาจและหน้าที่ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.ดงขวาง
หัวหน้าส่วนราชการ

อัตรากำลังของ อบต.ดงขวาง
สำนักงานปลัด
- กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน ปี 2564
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)
รายงานความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2563
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  - รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2563-31มีนาคม2564)
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
การดำเนินการตามแผนนโยบาายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามแผนนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำ 2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผล e-plannacc ปี 64 (6เดือนแรก)
รายงานผล e-plannacc ปี 63
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใส
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

   

 

- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านกกไฮ-บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ต.ดงขวาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.15 ม. ไหลทาง 0.50 ม.
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริมนม)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกกไฮ-บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ต.ดงขวาง งบประมาณ 9,206,000 บาท)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรวยจราจร จำนวน 20 ตัว
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องรับ - ส่งวิทยุ จำนวน 4 เครื่อง
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ป้าย
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. 2564
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2564
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2564
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย. 2564)
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ >>><ประกาศ<<
 
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑฺยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ)
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 64
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 63
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 63
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 63
 
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่าง 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564)
 
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563)
 
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนมกราคม 2564
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองหินขาว หมู่ 11 บ้านโพนทอง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 
- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7-8 บ้านดงต้อง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7-8 บ้านดงต้อง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7-8 บ้านดงต้องย (e-bidding) 662 เมตร
 
- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านนาคอกควาย
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านนาคอกควาย
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านนาคอกควาย (e-bidding) 892 เมตร
 
- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-4 บ้านบัว
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-4 บ้านบัว (e-bidding) 895 เมตร
 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองหินขาว หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง <<<ร่างขอบเขตงาน>>><<<ราคากลาง>>><<<ประกาศฯ>>>
 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองหินขาว หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง)
 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน)
 

- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 

- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองหินขาว หมู่ 11 บ้านโพนทอง)

 

- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 2 บ้านนาคอกควาย)

 

- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 3-4 บ้านบัว)

 

- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 7-8 บ้านดงต้อง)

 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 (อาหารเสริมนม) ดาวน์โหลด>>>คลิก<<<
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องแผนการจัดหาพัสด-ประจำปีงบประมาณ-2564 >> ผด.1<<ผด.2>><<ผด.4>><<ผด.5>>
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๔
 
ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อาหารเสริม นม)
 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้า จำนวน 1 คัน (18 ส.ค.63)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน (18 ส.ค.63)
 
-เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน (18 ส.ค.63)
 
- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่2)
 
- ร่างประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่2)
 
- (ร่าง) ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่2)
 
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
- (ร่าง) ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม)หมู่ที่ 6 ต.ดงขวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม) หมู่ที่ 6 ต.ดงขวาง
 
- ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม) หมู่ที่ 6 ต.ดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง 1 พื้นที่บ้านบึงหล่ม)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รถกระเช้า)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาหารเสริม(นม)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563(ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม) ม.6 ต.ดงขวาง งบประมาณโครงการ 2,647,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง (บ้านบึงหล่ม) ม.6 ต.ดงขวาง งบประมาณโครงการ 2,647,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง รถกระเช้า)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณื 2563 (แบบ ผด.1)
 
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ผด.2)
 
- แผนการจัดหาพัสดุระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2567 (แบบ ผด.4)
 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ผด.5)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รถกระเช้า)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริมนม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
- แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 11 ชุด)
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
 
- ประกาศ อบต.ดงขวาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
- แผนการจัดหาพัสดุ ของสำนักงานปลัด อบต.ดงขวาง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
- แผนการจัดหาพัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
- แผนการจัดหาพัสดุระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
 
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

-  ข้อบัญญัติ

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ