หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจ กรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

| ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O1 โครงสร้าง 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.เข้าเมนูโครงสร้าง อบต.
2.https://dongkhwang.go.th/structure.html 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต
์2.ไปที่เมนู "คณะผู้บริหาร" หรือ
3.ไปที่เมนูเกี่ยวกับ
4.เข้าเมนูคณะผู้บริหาร
2.https://dongkhwang.go.th/leader.html
3. https://dongkhwang.go.th/leader.html?url=about&code=4
O3 อำนาจหน้าที่ 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่ อบต.
2.https://dongkhwang.go.th/ita64/03.pdf
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.เข้าเมนูแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O04.pdf
O5 ข้อมูลการติดต่อ 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต
์2.ไปที่เมนู "ติดต่อเรา"
2.https://dongkhwang.go.th/contact.html
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนู "กฏหมายต่าง ๆ"
2.https://dongkhwang.go.th/low2562.html

การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนู "ข่าวประชาสัมพันธ์" หรือ คลิกที่ "ดูทั้งหมด" บรรทัดล่างสุดของข่าวประชาสัมพันธ์
2.https://dongkhwang.go.th/pr-information.php
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O8 Q&A 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนู "กระดานสนทนา"
2.http://www.dongkhwang.go.th/myweb/myweb/webboard/main_webboard.php
O9 Social Network 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "FACEBOOK"
1.https://www.facebook.com/dongkhwang/
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
2.https://dongkhwang.go.th/ITA/O10.pdf
 

การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี 2566
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี2566
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O11.pdf
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
O13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี2565"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O13.pdf
 

การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร
3.ไปที่เมนู "คู่มือสำหรับประชาชน"
2.http://dongkhwang.go.th/manual58.php
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร
3.ไปที่เมนู "คู่มือสำหรับประชาชน"
2.http://dongkhwang.go.th/manual58.php
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O16.pdf
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ ประจำปี2565"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O17.pdf
O18 E-Service 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "E-Service"
2.http://dongkhwang.go.th/e-services.php
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนู "ข้าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือ คลิกที่ "ดูทั้งหมด" บรรทัดล่างสุดของข่าวประชาสัมพันธ์
2.http://dongkhwang.go.th/purchase.php
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
1.https://dongkhwang.go.th/main.php  
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
1.https://dongkhwang.go.th/main.php  
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ ประจำปี 2565
1.https://dongkhwang.go.th/main.php  
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O23.pdf
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "การดำเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O24.pdf
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล"
2.http://dongkhwang.go.th/guidelinesPersonal.php
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจำปี 2565
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคล ประจำปี 2565"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O26.pdf
 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O29.pdf
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ"หรือ ไปที่เมนู "ร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ"
2.http://dongkhwang.go.th/complaint.php
3.http://dongkhwang.go.th/complaint2.php
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอ"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O29-1.pdf
3.http://dongkhwang.go.th/ITA/O29-2.pdf
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O30 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O30.pdf
 

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O31.pdf
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O32.pdf
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "รายงานผลตามนโยบาย No Gift
Policy"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O33.pdf
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำปี 2566
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O34.pdf
O35 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 2566
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O35.pdf
 

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O36.pdf
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี (รอบ6เดือน)
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O37.pdf
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2565
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 2565"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O38.pdf
 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O39.pdf
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "คณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรม
ประจำปี 2566 "
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O40.pdf
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าท
ี่ของรัฐ "
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O41.pdf
 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

URL

คำอธิบาย

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O42.pdf
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.https://dongkhwang.go.th/main.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา
3.ไปที่เมนู "การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"
2.http://dongkhwang.go.th/ITA/O43.pdf
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

-  ข้อบัญญัติ

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดงขวาง

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ